Le Direct

Prévention de la délinquance : état des lieux et moyens d'action du Pays Ajaccien

Marcuri, si hè riunitu u Cunsigliu Intercumunali di Sicurità è di Privinzioni lla Malavita di u Paesu Aiaccinu.

Erani prisenti à issa riunioni u prucuratori lla ripublica, u prifettu lla Corsica è u prisidenti lla CAPA, chì hà allistinatu i forzi è i dibulezzi llu tarritoriu, è chì hà parlatu di l’azzioni à metta in anda.

Steti à senta à Laurent Marcangeli.