Le Direct

La CAPA a signé une convention cadre avec l'Office Foncier

(Maria Lanfranchi - Alta Frequenza) - La CAPA signait récemment une convention cadre avec l'Office Foncier. L’objectif est de faciliter la réalisations des projets communaux et intercommunaux répondant à des critères de développement durable et de mixité sociales, fonctionnelles et générationnelles. Concrètement, qu’est ce que cela signifie ?

La réponse de Laurent Marcangeli, président de la CAPA.

> Lingua corsa

(Maria Lanfranchi - Alta Frequenza) - A CAPA hà signatu ch’hè pocu una cunvinzioni cù l’OFC. L’ughjittivu hè di facilità a rialisazioni di prughjetti cumunali è intercumunali chì rispundariani à i criteri di u sviluppu à longu andà è di u mischiu suciali, funziunali è ghjiniraziunali.
Ma chì vurrà dì à veru iss’affari ?
Ci rispondi Laurent Marcangeli, u prisidenti lla Capa.