Le Direct

Les pharmacies de garde du 29 Novembre en Corse

Grand Ajaccio

Pharmacie du Palais 63 bis Cours Napoléon 04 95 23 31 30

Pharmacie Monte Gozzi rte de Cargese 04 95 22 93 40

Pharmacie NERI 04 95 25 01 40

Pharmacie TETAERT à PETRETO-BICCHISNO 04 95 24 30 44

Grand Bastia

Pharmacie Graziani Tél 04 95 31 47 31

Pharmacie Dominici Tél 04 95 33 16 19

Pharmacie de la Conca d'Oru 04.95.37.00.22

Centre Corse

Pharmacie MANZI Tel 04.95.46.00.02 06.07.57.85.59 06.17.96.09.49

Pharmacie LEON 04 95 47 61 14

Ouest Corse

Pharmacie de la LISCIA / 0495522782

Balagne

Pharmacie de la Plage 04 95 65 00 24

Pharmacie BROCHE-ROSELLINI (boulevard Fogata) 04 95 60 00 06

Sartenais-Valinco

Pharmacie Valinco 04 95 76 00 81

Pharmacie d'Olmeto 04 95 74 62 64

Pharmacie du rond point 04.95.77.06.10

Alta-Rocca

Pharmacie U PIRATU - LEVIE Tel 04.95.78.40.04

Plaine orientale

Pharmacie TADDEI PRUNELLI DI FIUMORBU 04.95.56.08.31

Pharmacie andrei-simoni San Nicolao 04 95 38 50 39

Extrême Sud 

Pharmacie nouvelle 04 95 70 06 62